Отсъствия

на учениците

Подаване на данни към МОН / АСП

Оптимиризайте начина на въвеждане на обобщената месечна информация

 за отсъствията на учениците, подавана към МОН и АСП:

всеки класен ръководител може да въвежда информацията за своя клас.

Модулът предоставя удобна възможност за въвеждане на обобщената месечна информация за отсъствията на учениците, която училището подава към МОН и АСП.

Данните могат да се въвеждат от класните ръководители или технически лица чрез споделена он-лайн платформа, позволяваща едновременна работа на множество потребители.

 

 

Отсъствия на учениците

Направете своя абонамент, за да улесните административната дейност във Вашето училище!

 

Подаване МОН и АСП на обобщената месечна информация за отсъствията на учениците

Въвеждане на данните

Обновяване на данните

Генериране на експортен файл

Сключване на договор

Въвеждането на данните в модул „Отсъствия“ може да се извършва

от класните ръководители или други упълномощени лица от училищната администрация. Правата на достъп за въвеждане на отсъствия за всеки клас се определят от директора в модула „Настройки“ на платформата АдминПлюс.

В случай на промяна в данните (движение на учениците), обновяването на данните в модула се извършва чрез обновяване на базата данни на училището в платформата АдминПлюс. В случай на преместване на ученици, отсъствия могат да се въвеждат и за месеца, в който ученикът е преместен.

Експортният файл за подаване към МОН се генерира от директор или друго упълномощено лице - администратор на системата. Той следва да се подаде към НЕИСПУО – Модул „Отсъствия“ с електронен подпис от 1-во до 4-то число на следващия месец.

Модулът „Отсъствия“ е част от платформата АдминПлюс и се ползва на базата на договор за абонаментна поддръжка на ИС АдминПро.

Как работи?

Copyright © 2018 AdminSoft Plus