АдминПлюс:

Електронен дневник, календар, комуникации,

електронни образователни ресурси,

училищна документация, седмично разписание

 

Какво да очакваме за учебната 2019/2020 година?

Интегрираната платформа за училищна администрация АдминПлюс продължава да се развива и надгражда,

като през учебната 2019/2020 година ще предложи на своите потребители много нови функционалности.

Електронен дневник АдминПлюс

Електронният дневник АдминПлюс (за училища и детски градини) се обогатява с нови модули, отговарящи по-пълно на държавните образователни стандарти. Електронният дневник обхваща цялостния процес по въвеждане и обработка на данните, вписвани в дневниците за всички групи в предучилищно образование, I – XII клас и групи в ЦДО, както и генериране на документите, изисквани от Наредба №8 за информацията и документацията на МОН.

 

Информацията в електронния дневник се въвежда от учителите и класните ръководители на базата на техни индивидуални профили. От началото на втория срок на учебната 2019/2020 година ще могат да бъдат водени в електронен вид всички лични картони на учениците, включително с въвеждане на информацията от предишни години. Достъпът до електронния дневник не е ограничен до училищната мрежа и може да се ползва от домашен компютър или публични мрежи.

Електронни образователни

ресурси

Електронни образователни ресурси, интегрирани към електронния дневник, ще дадат възможност на всички учители за обогатяване на работата в часа с он-лайн интерактивни материали (видео, аудио, интерактивни демонстрации и други).

За учебната 2019/2020 година ще бъдат предложени повече от 20 000 обучителни ресурса за ученици от I до VII клас, които са свързани с конкретния предмет, клас и тематична област, и са достъпни от основния екран на електронния дневник за конкретния час. Модулът се разработва в сътрудничество с КЛЕТТ България.

Календар на събитията, комуникация

Календарът на събитията и модулът за комуникация дават възможност за въвеждане на информация за различни събития - класни работи, контролни работи, родителски срещи, консултации, екскурзии и други, и своевременно информиране на родители, ученици и учители за дейностите в училището и детската градина.

Създадена е възможност за филтриране на въведените събития с цел по-лесен достъп, както и разпечатване на график на класните работи и родителските срещи в pdf формат. Модулите са включени в основния договор за ИС АдминПро/ АдминПлюс.

Електронни тестове, предназначени за учениците от IV и VII клас, осигуряват богат набор от упражнения и задачи в многобройни варианти и автоматична проверка на резултатите. Платформата предлага тестови задачи, съобразени с новите учебни програми и модули за НВО, и е достъпна от компютър, таблет или смартфон.

Електронни тестове

Оценките от теста ще бъдат въвеждани автоматично в електронния дневник. Модулът се разработва в сътрудничество с КЛЕТТ България.

Автоматизирано съставяне на седмично разписание може да бъде направено чрез интегрирания към платформата модул aSc Седмично разписание, разработка на водещата в световен мащаб компания в областта - aSc Applied Software Consultants.

Автоматизирано

съставяне на седмично

разписание

Седмичното разписание се съставя на базата на данните, въведени в ИС АдминПро, като съставеното седмично разписание се интегрира автоматично в електронния дневник АдминПлюс. Модулът се разработва в партньорство с РААБЕ България.

Училищна документация и документация за детските градини отново ще бъде включена в платформата.

За учебната 2019/2020 година ще бъдат актуализирани всички документи, свързани с промените в държавните образователни стандарти.

 

 

Училищна документация

и документация

за детските градини

Мобилното приложение АдминПлюс дава допълнителни възможности за получаване на информация от електронния дневник и календара на събитията, както и за бърза комуникация между родители, учители и училищно ръководство.

Мобилното приложение

Съставените документи могат да се запазват в doc или pdf формат.

Модулът се разработва в партньорство с РААБЕ България.

Достъпът до информация в мобилното приложение е на база на индивидуален код, генериран от училището/ детската градина, и предоставен лично на родителя, учителя или ученика.

Електронната платформа АдминПлюс е разработена на базата на съвременни технологии, осигуряващи високо ниво на защита на данните от неправомерен достъп. Всички данни се пренасят по криптирани комуникационни канали. Данните се съхраняват при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR).

 

Електронната платформа АдминПлюс се ползва на базата на договор за абонаментна поддръжка, част от договора за ползване на ИС АдминПро. Абонаментът се сключва за една учебна година, като всяко училище и детска градина може да направи свободен избор за ползване на един или повече модули.

За повече информация – www.adminpro.bg

 

 

Електронна платформа АдминПлюс