Електронният дневник, представен на Вашето внимание, поставя началото на серия продукти и инструменти за училищна администрация, интегрирани в платформата АдминПлюс. Той предоставя бърз достъп до информация за напредъка и присъствието на всеки ученик, обобщени данни за класовете и сравнителни справки.

 

 

Направете своя абонамент, за да улесните административната дейност във Вашето училище!

 

Електронен дневник

IV – XII клас

За кого?

Ресурси, необходими за работа с електронния дневник

Уеб-базирано приложение, предоставящо съвременен начин за комуникация

между училището, учениците и родителите.

За учебната 2017/2018 година електронният дневник все още не замества хартиения като официален документ в системата на образованието. Но той дава възможност на училището да планира ресурсите си и да придобие опит за работа с електронната документация, която ще бъде въведена след 2018 година.

Електронният дневник се ползва на базата на договор за абонаментна поддръжка. За първия срок на учебната 2017/2018 година АдминСофт предоставя свободен достъп до дневника за всички училища, абонати на АдминПро. След този период цената ще се определя на база брой паралелки, за които се ползва дневникът.

БЕЗПЛАТЕН АБОНАМЕНТ

Електронен дневник IV – XII клас

2017/2018

Данни за учениците и учебния план

Всички данни за учениците, учебния план и преподаваните предмети са въведени автоматично от информацията за училището в платформата АдминПлюс. В случай че класа се дели на групи, данните на всяка група се визуализират самостоятелно.

Училищна администрация

он-лайн

Оценки, отсъствия, преподаден материал

В електронния дневник информацията се въвежда от учителите (оценки и отсъствия по предметите, по които преподават) и класните ръководители (по отношение на допуснатите отсъствия) – за всеки проведен учебен час. Информацията се подава в реално време към уеб-базираното приложение за родителите и учениците.

Обобщена информация

Обобщена информация за оценките и отсъствията на учениците е достъпна както от индивидуалния профил на всеки ученик, така и чрез „Дневник на класа“. Обобщената информация за преподадения материал (по класове и учебни предмети) е достъпна както за учителите, така и за училищното ръководство.

Обновяване на данните

В случай на промяна в данните (движение на ученици или смяна на преподаватели), обновяването на данните в дневника се извършва чрез обновяване на базата данни на училището в платформата АдминПлюс. В случай на преместване на ученици, техните данни се запазват в електронния дневник без възможност за по-нататъшно редактиране.

Очаквайте….

През следващите месеци в електронния дневник ще бъде създадена възможност за въвеждане на данни от седмичното разписание, вкл. за стаите/помещенията, в които се провежда учебният час. Тази информация ще бъде интегрирана и в мобилното приложение за ученици и родители, осигурявайки бърз достъп до актуалната информация за деня.

6

СЕГА

месеца

Работа с електронния дневник

Имате въпроси?

Оценки, отсъствия, преподаден материал

първи срок на учебната

Електронният дневник АдминПлюс е предназначен за училищното ръководство, учителите, учениците и родителите, като предоставя удобен начин за споделяне на информацията за напредъка на учениците. Дневникът се ползва чрез уеб-базирано приложение, достъпно чрез код, предоставен от училището.

Дневникът: електронен или хартиен?

Информацията в електронния дневник се въвежда от учителите и класните ръководители на базата на техни индивидуални профили. За работа с дневника е необходимо в училището да има осигурен интернет-достъп, както и необходимия брой устройства (компютри, лаптопи или таблети) за работа на всеки учител. Достъпът до електронния дневник не е ограничен до училищната мрежа и може да се ползва от домашен компютър или публични мрежи.

Абонамент

www.adminplus.bg

Нагоре

Copyright © 2017 AdminSoft Plus