Научете повече за:

Електронен дневник

I – XII клас

Оценки, отсъствия, преподаден материал

За кого?

Ресурси, необходими за работа

с електронния дневник

Дневникът: електронен или хартиен?

Абонамент

Уеб-базиран електронен дневник, отговарящ изцяло на изискванията на Наредба №8 на Министерството на образованието и науката

Електронният дневник АдминПлюс е предназначен за училищното ръководство, учителите, учениците и родителите, като предоставя удобен начин както за вписване на ежедневната информация за отсъствията и резултатите на учениците, така и за споделяне на тази информация с родителите. Дневникът се ползва чрез уеб-базирано приложение, достъпно чрез код, предоставен от училището.

Информацията в електронния дневник се въвежда от учителите и класните ръководители на базата на техни индивидуални профили. За работа с дневника е необходимо в училището да има осигурен интернет-достъп, както и необходимия брой устройства (компютри, лаптопи, таблети или смарт-телефони) за работа на всеки учител. Достъпът до електронния дневник не е ограничен до училищната мрежа и може да се ползва от домашен компютър или публични мрежи.

Ползвайки електронния дневник АдминПлюс през учебната 2018/2019 година училищата за първи път ще могат да водят изцяло в електронен формат информацията, вписвана традиционно в хартиените дневници на класовете и групите.

Електронният дневник се ползва на базата на договор

за абонаментна поддръжка.

Електронен дневник

I – XII клас

За учебната 2018/2019 година АдминПлюс поддържа четири електронни дневника, съответстващи на Приложение № 2 към чл. 7, т. 2 от Наредба № 8 на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование:

· Дневник I – III клас (обр. 3-14)

· Дневник IV клас (обр. 3-16)

· Дневник V-XII клас (обр. 3-87)

· Дневник на група (обр. 3-63)

 

 

Училищна администрация

он-лайн

Работа с електронния дневник

Данни за учениците и учебния план

Всички данни за учениците, учебния план и преподаваните предмети са въведени автоматично от информацията за училището в платформата АдминПлюс. В случай че класа се дели на групи, данните на всяка група се визуализират самостоятелно.

Оценки, отсъствия, преподаден материал

В електронния дневник информацията се въвежда от учителите (оценки и отсъствия по предметите, по които преподават) и класните ръководители (по отношение на допуснатите отсъствия) – за всеки проведен учебен час. Информацията се подава в реално време към уеб-базираното приложение за родителите и учениците.

Обобщена информация

Обобщена информация за оценките и отсъствията на учениците е достъпна както от индивидуалния профил на всеки ученик, така и чрез „Дневник на класа“. Обобщената информация за преподадения материал (по класове и учебни предмети) е достъпна както за учителите, така и за училищното ръководство.

Обновяване на данните

В случай на промяна в данните (движение на ученици или смяна на преподаватели), обновяването на данните в дневника се извършва чрез обновяване на базата данни на училището в платформата АдминПлюс. В случай на преместване на ученици, техните данни се запазват в електронния дневник без възможност за по-нататъшно редактиране.

Направете своя абонамент, за да улесните  дейността във Вашето училище!

 

Copyright © 2018 AdminSoft Plus